Strona Domova ZwiązekGenealogiaRodzina Biuletyny Kontakty Połączenia  
Historia Statut Bierzący Zarząd Członkostwo
   
Historia:

Druga Wojna Swiatowa rozproszyła Ród Tarnowskich po całym świecie. W 1996 roku, dzięki inicjatywie Jasia (Głowy), ponad stu członków naszej Rodziny spotkało się w Dzikowie po raz pierwszy od końca tego kataklizmu. Pomysł stworzenia rodzinnego stowarzyszenia powstał przy ognisku podczas tego Zjazdu. Był on myślą Marieli Tarnowskiej – Mastrogiovanni (Sao Paulo, Brazylja) mocno poparty przez Władysława Tarnowskiego (Paryż, Francja). Uczestnicy w Zjeździe powierzyli Pawłowi Tarnowskiemu z Dzikowa projekt stworzenia Związku Rodu Tarnowskich.

Zabrało Pawłowi dwa lata aby przygotować i przedstawić projekt Rodzinie, oraz zdobyć jej poparcie. Zawdzieczamy Marychnie Tarnowskiej załatwienie całej procedury administracyjnej i prawnej przy zarejestrowaniu Związku Rodu Tarnowskich w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (oficjalna data 10 czerwca, 1998, Rej. num. 3437 ).

Członkowie Fundatorzy zwołali zebranie 24 września, 1998 w Krakowie na którym mianowali pierwszy Zarząd Związku:

Prezes Paweł Tarnowski Czlonkowie Zarzadu   Arthur Tarnowski (Londyn)
1szy Vice - Prezes       Aleksander Tarnowski Jacek Tarnowski  
2 gi Vice – Prezes        Karol Tarnowski   Jan Spytek Tarnowski     
Sekretarz Jan Artur Tarnowski   Marcin Tarnowski 
Skarbnik Piotr Mycielski   Anna Veuthey
      Monika Wray
      Sophie Caroline de Margerie
       

Lista Członków  Fundatorów którzy uczestniczyli w spotkaniu w Krakowie :

 

Zofia Tarnowska-Moss 

Londyn, Anglia

Marek Tarnowski 

Kraków, Polska

Krystyna Tarnowska

Kraków, Polska

Roza Markowska

Londyn, Anglia

Maria Tarnowska

Sopot, Polska

Aleksander Tarnowski

Sopot, Polska

Władysław Tarnowski

Paryz, Francja

Adam Tarnowski

Kraków, Polska

Juliusz Tarnowski

Kraków, Polska

Maria Teresa Tarnowska

Kraków, Polska

Władysław Tarnowski-Lazarski

Grajów,  Polska

Anna Tarnowska-Donimirska

Kraków, Polska

Karol Tarnowski

Kraków, Polska

Paweł Z. Tarnowski

Ottawa,  Kanada

Dorota Tarnowska

Kraków, Poland

Piotr Mycielski

Kraków, Poland

Zofia Mycielska-Golik

Warszawa, Polska

Maria Tarnowska-Kryzan

Calgary,   Kanada

Jan A. Tarnowski

Warszawa, Polska

Marychna Tarnowska

Warszawa, Polska

Ada Sandra Tarnowska

Warszawa, Polska

Anna Tarnowska

Warszawa, Polska

Wilek Siemienski

Rawdon,  Kanada

Jan Spytek Tarnowski

Warszawa, Polska

Ada Tarnowska

Warszawa, Polska

Krystyna Bninska-Jedrzejowicz

Warszawa, Polska

Jadwiga Mycielska-Stachura

Warszawa, Polska

Róża Siemieńska

Rawdon,  Kanada

Izabella Tarnowska

Londyn,     Anglia

Marek Tarnowski

Warszawa, Polska

Wreszcie w grudniu 1998, z radością przyjęliśmy oficjalną wiadomość od Sądu  Wojewódzkiego w Warszawie że Związek Rodu Tarnowskich i jego Zarząd został  zarejestrowany i że stowarzyszenie może rozpocząć działalnośc.

 do początku


Statut:


 

Wersja zawierająca zmiany przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia w Dzikowie 16 sierpnia, 2003 i zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Warszawie 22 grudnia, 2003, Sygnatura sprawy WA XX NS - REJ.KRS/22764/3/402. 

Wersja zawiera również zmiany przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia w Konstancinie 15 sierpnia, 2008 i później zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Warszawie.

Stowarzyszenie równiez otrzymało numer identyfikacyjny Regon 015647678

 

Wierni Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie, ufni w opiekę 
Matki Boskiej Dzikowskiej, zakładamy Związek Rodu Tarnowskich

 

Wierni Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie, ufni w opiekę Matki Boskiej Dzikowskiej,

zakładamy Związek Rodu Tarnowskich

  

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie ZWIĄZEK RODU TARNOWSKICH, zwane w dalszej części „ZWIĄZKIEM”,  posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

ZWIĄZEK jest dobrowolnym zrzeszeniem członków Rodu Tarnowskich herbu Leliwa, pragnących:

 

1) utrzymywać i wzmacniać więzy rodzinne,

2) zachowywać i kontynuować tradycje oraz kulturalne dziedzictwo Rodu Tarnowskich,                                            

3) służyć społecznie Polsce i Rodzinie.

 

§ 3

 

1. Terenem działania ZWIĄZKU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą ZWIĄZKU  Warszawa.

 

2.  ZWIĄZEK ma prawo działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

 

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

ZWIĄZEK opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

1. ZWIĄZEK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

2. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje ZARZĄD.

 

 Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem ZWIĄZKU jest:

 

1)  utrzymywanie i wzmacnianie więzów rodzinnych,

2)      zachowywanie i przekazywanie następnym pokoleniom tradycji, dziedzictwa  kulturalnego oraz wartości, którym Ród Tarnowskich był zawsze wierny,

3)      popieranie i organizowanie działalności dla dobra Rodziny i Polski,

4)      pomoc członkom Rodziny w potrzebie.

 

§ 7

 

ZWIĄZEK realizuje swoje cele poprzez:

 

1) prowadzenie i udostępnianie członkom ZWIĄZKU bieżącej ewidencji Rodziny Tarnowskich herbu Leliwa,

 

2)  aktualizowanie informacji o członkach ZWIĄZKU oraz udostępnianie listy adresowej dla ułatwienia kontaktów między członkami,

 

3)  organizowanie spotkań, zebrań, zjazdów oraz wakacyjnych obozów rodzinnych, ze      szczególnym uwzględnieniem młodej generacji,

 

4)  wydawanie przynajmniej raz w roku Biuletynu Związku, informującego członków ZWIĄZKU o ważniejszych wydarzeniach w Rodzinie i o działalności ZWIĄZKU,

 

5) popieranie, stosownie do możliwości finansowych jak i wszelkich innych, wydawania pamiętników rodzinnych o wartości kulturalnej lub historycznej,

 

6) opiekowanie się dziedzictwem kulturowym, historycznym oraz artystycznym Rodu Tarnowskich herbu Leliwa; w miarę możliwości zgromadzenie większości zbiorów w jednej placówce w Polsce oraz udostępnienie tych zbiorów społeczeństwu; zbiory  złożone być mogą w formie depozytów lub podarowane ZWIĄZKOWI,

 

7) doradzanie członkom ZWIĄZKU w sprawach reprywatyzacji poprzez dzielenie się informacjami w tej sprawie,

 

8) udzielanie, w miarę możliwości ZWIĄZKU, stypendiów członkom Rodziny,

 

9) w miarę możliwości ZWIĄZKU, pomaganie i opiekowanie się członkami Rodziny chorymi, w podeszłym wieku oraz tymi, którzy potrzebują pomocy,

 

10) współpracowanie z podobnymi związkami w Polsce i za granicą. 

§ 8

 

ZWIĄZEK może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie ZWIĄZKU dzielą się na:

 

1) Rzeczywistych,

2) Stowarzyszonych,

3) Honorowych.

 

§ 10

 

1. 1. Członkami Rzeczywistymi ZWIĄZKU mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, pochodzą od Jana Stanisława Amora Tarnowskiego z Dzikowa (1642-1676) i które w dniu urodzenia nosiły nazwisko Tarnowski lub Tarnowska, lub te osoby, których matka, babka lub prababka pochodziły w linii żeńskiej od Jana Stanisława Amora Tarnowskiego z Dzikowa i nosiły nazwisko Tarnowska przed zawarciem związku małżeńskiego.

1.2. Członkami Rzeczywistymi ZWIĄZKU mogą zostać również żony członków Rzeczywistych, które noszą nazwisko Tarnowska lub Tarnowski.

 

2.      Członkami Stowarzyszonymi ZWIĄZKU mogą zostać:

 

1) wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat i pochodzą również w linii żeńskiej od Jana Stanisława Amora Tarnowskiego z Dzikowa, a nie wymienione w ust.1;

2) małżonkowie członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych;

3) dzieci przysposobione przez członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych, po ukończeniu 18 roku życia.

 

3. Członkostwo Honorowe może być nadane osobom, które ukończyły 21 lat i szczególnie  zasłużyły się Rodzinie lub ZWIĄZKOWI.

 

§ 11

 

1. Rzeczywistymi, Stowarzyszonymi lub Honorowymi członkami ZWIĄZKU mogą zostać wszystkie osoby wyżej wymienione, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

 

2.1) Przyjęcie w poczet członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych oraz przedłużenie ich przynależności następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do Zarządu ZWIĄZKU i po zapłaceniu składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, przy przedłużeniu członkostwa - płatnej w terminie do końca pierwszego półrocza tj. do dnia 30 czerwca roku następującego po zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”.

            2) Osoby, które ukończyły 65 lat i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli lat 25, mogą korzystać z 50% zniżki w płaceniu składki.

            3) W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu nadzwyczajnej zniżki dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej.

4) Składka, o której mowa w ust. 2 .1, obejmuje okres kadencji Zarządu.

 

3. Nadanie godności członka Honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu, na wniosek członka Rzeczywistego, poparty przez trzech członków Rzeczywistych, którzy rzetelnie wypełniają obowiązki wynikające ze Statutu.

 

4. W razie rozwodu lub powtórnego małżeństwa osoby będącej członkiem ZWIĄZKU z tytułu zawartego małżeństwa, decyzję o jej dalszym członkostwie w ZWIĄZKU podejmuje Zarząd.

 

§ 12

 

Członkostwo w ZWIĄZKU ustaje wskutek:

 

1)      śmierci członka ZWIĄZKU,

2)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ZWIĄZKU złożonej na piśmie Zarządowi,

3)      za niepłacenie składek przez ponad 2 lata bez usprawiedliwienia,

4)      wykluczenia ze ZWIĄZKU decyzją Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu lub za działalność na szkodę ZWIĄZKU.

 

§ 13

 

1.      Wszyscy członkowie ZWIĄZKU mają prawo do:

 

1)       uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach, zebraniach, zjazdach i spotkaniach rodzinnych,

2)       zgłaszania wniosków i inicjatyw oraz brania udziału w statutowej działalności ZWIĄZKU,

3)       korzystania z przywilejów, świadczeń, pomocy, inicjatyw i innych projektów ZWIĄZKU,

4)       otrzymywania wszelkich materiałów dotyczących ZWIĄZKU.

 

2.      Wszyscy członkowie ZWIĄZKU zobowiązani są do:

 

1)      przestrzegania Statutu oraz do czynnego udziału w realizacji celów ZWIĄZKU,

2)      popierania projektów oraz inicjatyw ZWIĄZKU,

3)      przestrzegania uchwał władz ZWIĄZKU,

4)      przestrzegania honoru Rodziny i dbania o dobre imię ZWIĄZKU,

5)      regularnego płacenia składek; nie dotyczy to członków Honorowych, którzy nie płacą składek.

 

§ 14

 

1. Członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni mają prawo do głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz uczestniczenia w wyborach władz ZWIĄZKU.

 

2.      Do władz ZWIĄZKU mogą być wybierani tylko członkowie Rzeczywiści.

 

3. Członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni powinni osobiście brać udział w Walnych Zgromadzeniach ZWIĄZKU, a w razie  niemożności powinni upoważnić pisemnie jednego z uczestniczących członków ZWIĄZKU do działania w ich imieniu; jeden członek może reprezentować najwyżej trzy osoby.

 

4. Nikt poza upoważnionymi członkami Zarządu nie ma prawa bez wcześniejszego upoważnienia Zarządu wypowiadać się w imieniu ZWIĄZKU. Dotyczy to również wypowiadania się w sprawach publicznych, ważnych dla Państwa.

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna

 

§ 15

 

Władzami ZWIĄZKU są:

 

1)      Walne Zgromadzenie,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 16

 

Walne Zgromadzenie Związku

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą i ostateczną instancją odwoławczą ZWIĄZKU.

 

2. W Walnym Zgromadzeniu ZWIĄZKU biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni,

2)   z głosem doradczym – członkowie Honorowi.

 

3.1) Zarząd ZWIĄZKU zwołuje Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU przynajmniej raz w czasie swojej kadencji.

2) Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU może być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek co najmniej Ľ członków Rzeczywistych. Zarząd musi zwołać Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

  

4. Miejsce, termin i program Walnego Zgromadzenia ZWIĄZKU ustala Zarząd i zawiadamia wszystkich członków na piśmie, co najmniej na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem.

 

5.Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian w Statucie oraz w razie rozwiązania ZWIĄZKU, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów.

 

6.1) Obecność na Walnym Zgromadzeniu ZWIĄZKU połowy członków uprawnionych do głosowania (w tym pełnomocnictwa), zapewnia quorum. W przypadku braku quorum ogłaszana jest 15 minutowa przerwa, po której następuje otwarcie kolejnego Walnego Zgromadzenia, podczas którego – obecni na sali członkowie ZWIĄZKU, stanowią quorum.”.

2) Zarząd może uchwalić głosowanie pocztą, faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informacji i ustalić w tym celu odpowiedni regulamin.

 

§ 17

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia ZWIĄZKU należy w szczególności:

 

1)      wybór Prezesa Zarządu oraz Zarządu,

2)      wybór Komisji Rewizyjnej,

3)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej a następnie zatwierdzanie ich wniosków i poleceń,

4)      zatwierdzanie budżetu,

5)      przyjmowanie planów działalności ZWIĄZKU,

6)      odwoływanie władz ZWIĄZKU.

 

§ 18

 

Zarząd ZWIĄZKU

 

1. Zarząd ZWIĄZKU administruje, kieruje pracami ZWIĄZKU, reprezentuje go na zewnątrz oraz podejmuje w jego imieniu zobowiązania majątkowe.

 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 

3. 1. Na początku ostatniego roku swojej kadencji Zarząd mianuje Komitet Wyborczy, którego celem jest ustalenie pełnej listy kandydatów do nowego Zarządu wybieranego podczas Walnego Zgromadzenia. Komitet Wyborczy przedstawia członkom Zarządu listę kandydatów do nowego Zarządu, najpóźniej 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Komitet Wyborczy składa się z Przewodniczącego i dwóch członków, mianowanych spośród członków Zarządu.

3.2. Zarząd jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu przez członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych spośród kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy lub członków podczas Walnego Zgromadzenia.

 

            4. Do Zarządu może być wybrany każdy uprawniony członek Rzeczywisty, który ukończył 21 lat, bez względu na obywatelstwo, jeśli popiera go na piśmie przynajmniej 3 innych członków Rzeczywistych, właściwie wypełniających swoje obowiązki wynikające ze Statutu. Prezesem musi być  Tarnowski z urodzenia, jak również  przynajmniej połowę składu Zarządu muszą stanowić wyłącznie Tarnowscy z urodzenia.

 

5. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, w tym jeden mieszkający w Polsce, skarbnika, sekretarza i od 2-8 członków. W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu, może on być zastąpiony w czasie trwania kadencji.

 

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa lub jego zastępcy oraz 4 innych członków Zarządu; w razie równości głosów głos Prezesa jest przeważający.

 

7. Zarząd reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub jego pierwszy zastępca.

 

 

 

§ 19

 

Do zakresu działania Zarządu ZWIĄZKU należy:

 

1)      realizowanie celów ZWIĄZKU, a szczególnie uchwał Walnego Zgromadzenia ZWIĄZKU,

2)      roztropne zarządzanie majątkiem ZWIĄZKU według zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU, to znaczy gromadząc środki finansowe, udzielając pomocy i stypendiów, finansując inicjatywy ZWIĄZKU i podejmując wszelkie decyzje o jego działalności gospodarczej,

3)      prowadzenie wszelkich spraw członkowskich,

4)      prowadzenie bieżącej ewidencji członków ZWIĄZKU i Rodziny Tarnowskich herbu Leliwa,

5)      wydawanie Biuletynu Związku przynajmniej raz w roku,

6)      wybór komitetów w razie potrzeby.

 

 

§ 20

 

Komisja Rewizyjna ZWIĄZKU

 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej ZWIĄZKU jest sprawowanie kontroli nad działalnością ZWIĄZKU.

 

2. Wybór Komisji Rewizyjnej zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród członków Rzeczywistych, którzy ukończyli 21 lat i nie należą do Zarządu ZWIĄZKU.

 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób i wybiera spośród siebie  Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności Przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 21

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej ZWIĄZKU należy:

 

1)      sprawdzanie i ocenianie działalności merytorycznej oraz finansowej Zarządu,

2)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu ZWIĄZKU,

3)      składanie na Walnym Zgromadzeniu ZWIĄZKU wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium.

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

 

§ 22

 

Majątek ZWIĄZKU stanowić mogą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 § 23

 

1. Źródłami powstania majątku ZWIĄZKU są:

 

1)      wpływy ze składek i innych opłat członkowskich,

2)      darowizny, zapisy, spadki,

3)      wpływy z własnej działalności,

4)      dochody z majątku ZWIĄZKU,

5)      dochody z działalności gospodarczej.

 

2. Dochód z działalności gospodarczej ZWIĄZKU służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Nie wyklucza to zwrotu kosztów członkom ZWIĄZKU za wydatki, które ponieśli za zezwoleniem ZWIĄZKU.

 

§ 24

 

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków finansowych ZWIĄZKU konieczne są dwa podpisy członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa lub skarbnika oraz jednego z członków Zarządu, z tym, że w sprawach finansowych zawsze być musi podpis skarbnika.

 

Rozdział VI

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie ZWIĄZKU

 

§ 25

 

1. Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu ZWIĄZKU podejmuje Walne Zgromadzenie ZWIĄZKU większością 2/3 głosów, w obecności (liczą się pełnomocnictwa) przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

2. Uchwała o rozwiązaniu ZWIĄZKU musi zawierać dokładnie określony cel, na który przeznaczony zostanie pozostały majątek ZWIĄZKU oraz dokładnie ustalony sposób jego podziału.

 * * * * *

 do początku

Prezes : Paweł Jan Tarnowski
(Malinie/Polska)
Doradca (Honorowy Prezes) : Paweł Zdzisław Tarnowski (Dzików / Kanada)
Pierwszy Wiceprezes : Karol (Bratek) Tarnowski (Chorzelów / Polska) Prowadzenie Biuletynu Marta i Paweł Taranczewscy (Malinie / Polska)
Drugi Wiceprezes: Rosabelle Tarnowska (Dzików / Polska) Opiekun spraw dzikowskich : Jan Artur Tarnowski
(Dzików / Polska)
Sekretarz: Natalia Tarnowska
(Rudnik / Polska)
Opiekun strony Facebook : Maria (Marylka) Bnińska
(Warsawa /Polska)
Skarbnik: Jan Michał Tarnowski (Chorzelów / Polska) Szef sieci : Otwarta Pozycja
Reprezentant  Młodzieży : Maria (Maryncia)Tarnowska
(Dzików / Polska)
Czlonkowie Zarządu: Jan Spytek Tarnowski
(Rudnik / Polska)
Komisja Rewizyjna:

Elżbieta („Bisia”) Łastowiecka 
Tomek Tarnowski (Końskie / Polska)
Marek Tarnowski (Rudnik / Polsk
a)

 

do początku


Członkostwo:
 

*Członek Rzeczywisty ma 18 lat :

  • męski potomek Jana Stanisława Amora Tarnowskiego Z Dzikowa (1642 – 1676), noszący nazwisko Tarnowski przy urodzeniu

  • Kobieta, żona Tarnowskiego  (mężczyzny).

  • Kobiety  i męszczyzni, których matka, babka lub prababka była potomkiem  Jana Stanisława Amora Tarnowskiego z Dzikowa i nazywała się Tarnowska

*Członek Stowarzyszony ma 18 lat :

  • Potomek Jana Stanisława Amora Tarnowskiego z Dzikowa który nie może być Członkiem Rzeczywistym.

  • Zona lub mąż Stowarzyszonego Członka oraz żona Rzeczywistego Członka który nie nosi nazwiska Tarnowski.  

  • Prawnie adoptowane dzieci Rzeczywistych i Stowarzyszonych

 

*Aby wstąpić do Związku lub przedłużyć Członkostwo, każdy Członek Rzeczywisty i Stowarzyszony powinien przekazać Członkowskie Podanie, razem z odpowiednią stawką do najbliższego reprezentanta (Bieżąca stawka pokrywa członkostwo na okres od 1 stycznia, 2009 do 31 grudnia, 2011).
 

Kliknąć na  Czlonkowskie Podanie
Jak pokaże się na ekranie kliknąć ikon drukarki
 
(adobe reader jest konieczny)

   do początku

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH    
(od 1/01/2004, do 31/12/2008)
 

Dla Członków Rzeczywistych

Kraj Pełna Stawka *50% Zniżka
USA $140US $70 US
Polska 400 zl 200 zl
Francja 90 euro 45 euro
Anglia 80Ł 40Ł
Kanada $140 Can $70 Can


*Seniory (65+) i studenci (-25) 50% Zniżka

 

 
 

Dla Członków Stowarzyszonych

Kraj Pełna Stawka *50% Zniżka
USA $100 US $50 US
Polska 280 zl 140 zl
Francja 60 euro 30 euro
Anglia 50Ł 25Ł
Kanada $100 Can $50 Can


*Seniory (65+) i studenci (-25) 50% Zniżka

 

  do początku

Członkostwo Honorowe:

Członkostwo Honorowe może być nadane osobom, które ukończyły 21 lat i szczególnie zasłużyły się Rodzinie lub Związkowi. Następuje to w drodze uchwały Zarządu na wniosek Członka Rzeczywistego.

 

Korzyści Członka:

Wstępując do Związku, każdy Członek otrzymuje medalik srebrny z herbem Leliwa po jednej stronie i Matką Boską Dzikowską po drugiej,  Cd zawierające Genealogję Rodu Tarnowskich, oraz książeczkę adresową całej  Rodziny. Nazwisko owej osoby jest dodane do listy rozdzielnika biuletynu i innych materiałów dotyczących Związku

 

Kwestje członkowskie można sprawdzic w Rozdziale III Statutu,
lub zwrócic się do Pawła Tarnowskiego  pawel@rodtarnowski.com

 

    Lista Członków
Kliknąć tu
 

do początku


 

Last updated on 01 May, 2016